DDi 48-12 036-RU
  • DDi 48-12 036-RU
  • DDi 48-12 072-RU
* Photos non contractuelles

Convertisseur isolé 48Vcc/12Vcc (IP65)

Alfatronix
98,48 €

Convertisseur de tension isolé 48Vcc / 12Vcc version robuste (IP65).

Existe en 3A (DDi 48-12 036-RU), 6A (DDi 48-12 072-RU) et 9A (DDi 48-12 108-RU).

DDi 48-12 036-RU
Ampérage
  • 3A
  • 6A
  • 9A
Quantité

 

Convertisseur de tension isolé 48Vcc / 12Vcc version robuste (IP65).

Existe en 3A (DDi 48-12 036-RU), 6A (DDi 48-12 072-RU) et 9A (DDi 48-12 108-RU).